Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Kierownik Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego

Ul. Kościuszki 11

14-120 Dąbrówno

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Pani Maria Szczepańska

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

nr kontaktowy: (89) 647-40-87 wew. 28

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, brania udziału w zajęciach i imprezach organizowanych przez GCKB, przeprowadzania badań czytelniczych oraz w celach statystycznych na podstawie:

– ustawy z dnia 29 czerwca 1997 r. o bibliotekach

– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

– ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz innych szczegółowych aktów prawnych.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie firmom obsługującym i wspierającym system teleinformatyczny, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.

9) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.